بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش

بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش

بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش
بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش
بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش
بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش
بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش
بازدید جناب دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو از غرفه شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش

دیدگاه خود را بنویسید