حمید معمار زاده حمید معمارزاده hamid memarzadeh اشئهی ئثئشقظشیثا pldn lulhv chni advdk nhv,

مدیر امور مالی شرکت شیرین دارو

تلفن تماس مدیر مالی : ۵-۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱   داخلی ۲۱۸

تلفن تماس کارشناس مالی : ۵-۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱   داخلی ۲۲۰

تلفن تماس امور سهام  : 5-37442301-071   داخلی ۲۲۱