با سلام احتراما جهت دریافت فایل مناقصه پس از تکمیل فرم لینک فایل قابل مشاهده میباشد.

(به علت اتمام مهلت دریافت اسناد لینک حذف گردید)