نوید-نیساری

ارتباط با واحد بازرگانی داخلی

جناب آقای نوید نیساری

مدیر بازرگانی داخلی شرکت شیرین دارو

 

تلفن ارتباط با مدیر بازرگانی داخلی :   ۵-۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱     داخلی  ۲۰۰