اعضای هیئت مدیره شرکت شیرین دارو

عبدالرزاق محمودآبادی

آقای عبدالرزاق محمود آبادی مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره...

جواد مرادی

آقای دکتر جواد مرادی عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت شیرین...

روح الله اصفهانی آتش بیک

آقای روح الله اصفهانی آتش بیک عضو غیر موظف هیئت...
محمدرضا-موحدپور-lplnvqh-l,pn-,v

محمدرضا موحدپور

آقای محمدرضا موحدپور عضو غیرموظف هیئت مدیره