اعضای هیئت مدیره شرکت شیرین دارو

محمد-جمال-سحرخيز-lpln-[lhg-spvodc

محمدجمال سحرخيز

آقای دکتر محمد جمال سحرخيز مدیر عامل و عضو موظف...

عبدالرزاق محمودآبادی

آقای عبدالرزاق محمود آبادی مدیر مالی و عضو موظف هیئت...

جواد مرادی

آقای دکتر جواد مرادی عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت شیرین...

علی همایونی

آقای دکتر علی همایونی عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت...
محمدرضا-موحدپور-lplnvqh-l,pn-,v

محمدرضا موحدپور

آقای محمدرضا موحدپور نایب رئیس هیئت مدیره