قره-بلاک-شیرین-بیان licorice extracted powder iran ذمخزت blockاز فرآورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، عصاره جامد شیرین بیان می باشد که در صنایع غذایی ، دارویی و … با میزان متفاوت ماده موثره کاربرد دارد.