از فرآورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، عصاره مایع شیرین بیان می باشد.