محصولات به تفکیک فرم فیزیکی

پودر شیرین بیان licorice extracted powder iran

عصاره پودری شیرین بیان

از فراورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، پودر عصاره شیرین...
قره-بلاک-شیرین-بیان licorice extracted powder iran ذمخزت block

عصاره جامد شیرین بیان

از فرآورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، عصاره جامد شیرین...

عصاره مایع شیرین بیان

از فرآورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، عصاره مایع شیرین...

محصولات شرکت شیرین دارو

 

Ammonium Glycyrrhizate (AG)

آمونیوم گلیسیریزات عصاره ای از ریشه شیرین بیان است که میزان ماده موثره آن (اسید گلیسیریزیک) بین 30 تا 33 درصد می باشد.

High Glycyrrhizic Acid Powder (HG)

پودر عصاره شیرین بیان با میزان اسید گلیسیریزیک بالا در حدود 20 تا 21 درصد ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) دارد.

 Licorice extracted powder (P24)

پودر عصاره شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 7 تا 8 درصد

Licorice extracted powder (P20)

پودر عصاره شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 5.5 تا 6.5 درصد

Licorice extracted powder (P14)

پودر عصاره شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 4 تا 4.5 درصد

De-Glycyrrhizic Acid (DGL)

عصاره شیرین بیان بدون گلیسیریزیک اسید با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 1.5 تا 3.5 درصد

Crude Glycyrrhizic Acid (CGA)

عصاره خام گلیسیریزیک اسید با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 28 تا 31 درصد

 Licorice Extracted Block (B28)

بلاک عصاره شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 8 تا 9 درصد

Licorice Extracted Block (B23)

بلاک عصاره شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 6.5 تا 7.5 درصد

Licorice Extracted Block (B10)

بلاک عصاره شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 2.5 تا 3.5 درصد

Licorice Extracted Block (B5)

بلاک عصاره ریشه شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 1 تا 2 درصد

Licorice Extracted Liquid (L18)

عصاره مایع ریشه شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 4.5 درصد

Licorice Extracted Liquid (L12)

عصاره مایع ریشه شیرین بیان با میزان ماده موثره (اسید گلیسیریزیک) 3 تا 4 درصد